Visie zorg

Hoe bieden wij zorg?

In onze school proberen wij een zo intensief mogelijke zorg te bieden aan alle leerlingen, in het bijzonder aan hen die specifieke behoeften hebben. Niet alle kinderen hebben dezelfde mogelijkheden. Wij willen als school positief met deze verschillen omgaan. Ons zorgbeleid is zo opgezet dat we zo goed mogelijk inspelen op de situatie van elk individu en dat elk kind een zo vlotte en aangenaam mogelijke schoolloopbaan kan doorlopen. Zorgbeleid is een teamsport en geen éénmansgebeuren. Dat betekent dat iedereen bepaalde verantwoordelijkheden heeft. Binnen ons zorgbeleid spelen de klasleerkracht, het CLB, de zorgcoördinator, de zorgleerkrachten en de directie een belangrijke rol. Waar nodig worden ook steeds de ouders hierbij betrokken.

Om elke leerling in de klas maximale leerkansen te geven en om positief om te gaan met de verschillen tussen leerlingen in niveau en tempo, werken de leerkrachten gedifferentieerd in de klas: dit wil zeggen dat niet alle kinderen steeds dezelfde taken krijgen of dezelfde oefeningen maken.

Zo zullen kinderen, die meer uitleg nodig hebben, extra instructie krijgen en enkel de basisoefeningen moeten maken, terwijl de andere kinderen al starten met opdrachten die ook wat moeilijker kunnen zijn.

Kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, krijgen andere taken binnen onze zorg + werking. Dit zijn geen extra opdrachten, maar er worden voor hen oefeningen uit het werkboek geschrapt en in ruil krijgen zij moeilijkere, uitdagende denktaken om hun leer-en werkhouding te stimuleren.

Wat indien de basiszorg niet volstaat?

Als een kind ondanks al deze preventieve acties toch problemen ondervindt, wordt het in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Door de dagelijkse omgang in de klas kent de leerkracht de noden van elk kind heel goed. Het is ook de eerste persoon om probleemsignalen op te vangen via het kind of de ouders. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, geven de klasleerkrachten zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg.

Als deze zorg niet het gewenste resultaat geeft, wordt in samenspraak met de zorgcoördinator en eventueel het CLB verdere hulp uitgewerkt.

Voor sommige kinderen zal het nodig zijn een eigen leertraject uit te bouwen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (curriculumdifferentiatie).
De ouders worden steeds betrokken bij het zorgtraject van hun kind.

Daarnaast is het mogelijk om met externe begeleiders zoals ondersteuners, logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, … samen te werken.

Meer info hierover in het item ‘zorgfases’!