Leersteuncentrum

Wat is het?

Als een kind hulp nodig heeft die wij als school niet of onvoldoende kunnen bieden, kunnen we onder bepaalde omstandigheden beroep doen op het leersteuncentrum. Dit netwerk vervangt de vroegere GON-werking. Het stelt gespecialiseerde leerkrachten uit scholen voor bijzonder onderwijs ter beschikking. Zij ondersteunen leerlingen met bijzondere noden.  Ook geven zij tips aan de leerkrachten voor het werken met deze kinderen in de klas. Deze ondersteuning kan nooit zomaar ingeroepen worden door onze school. Hiervoor is overleg nodig met het CLB, dat bij akkoord een ‘gemotiveerd verslag’ opmaakt. In dit verslag staat een omschrijving van de specifieke behoeften en de nodige begeleiding.  Zonder dit verslag kan de extra ondersteuning niet worden opgestart. Ook de ouders worden bij het overleg hierover betrokken.

Wat is de bedoeling?

Deze extra ondersteuning vervangt nooit een buitenschoolse hulpverlener als een logopedist of een kinesist. De bedoeling van de ondersteuning is louter om het de leerling mogelijk te maken het gewone leerplan te blijven volgen, maar dan mét bepaalde maatregelen. De ondersteuner zal ook aan de  klasleerkracht tips geven hoe best met de problematiek van het kind moet worden omgegaan.

De hulp van een ondersteuner beperkt zich niet alleen tot de leerstof op zich. Het kan ook gaan over leren leren, leren plannen, gedragsproblemen, omgaan met leerstoornissen, omgaan met autisme, enz…

Hoe werkt het?

We merken dat sommige ouders te hoge verwachtingen hebben van deze extra hulp. Ze denken dan bijvoorbeeld dat de ondersteuner elke schooldag enkele uren naast hun kind zal staan. Dit kan natuurlijk niet. Daarvoor zouden er massa’s ondersteuners nodig zijn in Vlaanderen en zou het kostenplaatje ook te hoog oplopen. In de meeste gevallen zal het kind 1 uur extra ondersteuning krijgen per week. Dat lijkt een druppel op een hete plaat, maar door de manier van aanpak blijkt deze hulp in de meeste gevallen toch wel degelijk vruchten af te werpen.

Het hangt af van de aard van het probleem welke gespecialiseerde leerkracht uit welke school voor bijzonder onderwijs wordt afgevaardigd om de ondersteuning op zich te nemen.

De extra ondersteuning heeft in principe steeds plaats op hetzelfde tijdstip, bijvoorbeeld op het laatste lesuur van de maandag, en wordt steeds gegeven door dezelfde persoon.

Enkele keren per jaar plannen we een overleg met de ouders, de ondersteuner, de klasleerkracht, de zorgcoördinator en indien nodig en mogelijk ook met de directie en het CLB om de vorderingen te bespreken en om eventueel de aanpak bij te sturen.

Over de totale duur van de extra ondersteuning en de intensiteit ervan kan de school niet zelf beslissen. Dit gaat steeds in samenspraak met het leersteuncentrum en het CLB. Het kan dus zijn dat de ondersteuning slechts enkele maanden duurt, maar het is ook mogelijk dat ze over verschillende schooljaren loopt.